How to say [ good morning ] in Azerbaijani Language (Azerbaijani as Azeri Turkic language and the Republic of Azerbaijan language )

How to say [good morning] in Azerbaijani Language (Azerbaijani as Azeri Turkic language and the Republic of Azerbaijan language )


Peoples are searching for How to say good morning in Azerbaijani Language (Azerbaijani as Azeri Turkic language and the Republic of Azerbaijan language ) Azerbaijani language is the as Azeri Turkic or Azeri Turkish, is a Turkic language from the Oghuz sub-branch spoken primarily by the Azerbaijani people,


the Republic of Azerbaijan where the North Azerbaijani variety is spoken, and in the Azerbaijan region of Iran, where the South Azerbaijani variety is spoken. according to the report 30 million native speakers globally and Azerbaijani evolved from the Eastern branch of Oghuz Turkic which spread to the Caucasus, in 


Eastern Europe and northern Iran, in Western Asia, during the medieval Turkic migrations.The Turkic language of Azerbaijan gradually supplanted the Iranian languages and a variety of languages of the Caucasus and Iranian languages spoken in the Caucasus, particularly Udi and Old Azeri. 


By the beginning of the 16th century, it had become the dominant language of the region. It was a spoken language in the court of the Safavids, Afsharids and Qajars.Xalqlar Azerbaycan Dilinde (Azerbaycan dili azerbaycan türk dili ve Azerbaycan cumhuriyyeti dili kimi) Nece sabahin xeyir desin? Azərbaycan xalqı,


Şimali Azərbaycan sortunun yayıldığı Azərbaycan Respublikasında və Cənubi Azərbaycan sortunun yayıldığı İranın Azərbaycan bölgəsində. Hesabata görə, oğuz türkcəsinin Qafqaza yayılan şərq qolundan qlobal miqyasda 30 milyon ana dilində danışan və azərbaycan dili yaranmışdır.


Şərqi Avropa və Şimali İran, Qərbi Asiyada, orta əsr türk köçləri zamanı. Azərbaycanın türk dili tədricən İran dillərini və Qafqazın müxtəlif dillərini və Qafqazda danışılan İran dillərini, xüsusən udi və əski azəri dillərini sıxışdırıb sıxışdırdı.


16-cı əsrin əvvəllərində bölgənin dominant dilinə çevrildi. Səfəvilərin, Əfşarilərin və Qacarların sarayında danışıq dili idi.
Good = Yaxşı

Morning = Səhər

Good Morning = Sabahınız xeyirGood Morning Image In Azerbaijani Language
Good Morning Image In Azerbaijani Language
FAQ about good morning in Azerbaijani Language
Q. How to say good morning in Azerbaijani language ?


- Sabahınız xeyir


Q. How to say good morning in Azeri Turkic language?


- Sabahınız xeyir


Q. How many native speakers in Azerbaijani language?


- 30 million native speakers in Azerbaijani language globally wideQ. What is the origin language of Azerbaijani language ?


- Azerbaijani or Azeri (Azərbaycanca, Azərbaycan dili) is a language belonging to the Turkic language family, spoken in southwestern Asia by the Azerbaijani people, primarily in Azerbaijan and northwestern Iran.


Q. Who invented Azerbaijani language ?


- Kadi Burhan al-Din, Hesenoghlu, and Imadaddin Nasimi helped to establish Azerbaiijani as a literary language in the 14th century through poetry and other works.Azərbaycan dilində sabahınız xeyir haqqında tez-tez verilən suallarS. Azərbaycan dilində sabahınız xeyir necə demək olar?

- Sabahınız xeyir


S. Azəri türkcəsində sabahınız xeyir necə demək olar?

- Sabahınız xeyir


S. Azərbaycan dilində neçə ana dili danışır?

- Dünya miqyasında Azərbaycan dilində 30 milyon ana dili danışanS. Azərbaycan dilinin mənşəyi hansı dildir?

- Azərbaycanca və ya azəri (Azərbaycanca, Azərbaycan dili) türk dilləri ailəsinə mənsub bir dildir, Asiyanın cənub-qərbində, ilk növbədə Azərbaycan və İranın şimal-qərbində Azərbaycan xalqı tərəfindən danışılır.


S. Azərbaycan dilini kim icad edib?

- XIV əsrdə Kadı Bürhanəddin, Hesenoğlu, İmadəddin Nəsimi şeir və başqa əsərləri ilə Azərbaycan dilinin ədəbi dil kimi formalaşmasına kömək etmişlər.


Post a Comment

Previous Post Next Post