How to say [ good morning ] in Belarusian Language (an East Slavic language Of Belarusian and the native language of Belarusians )

How to say [ good morning ] in Belarusian Language (an East Slavic language Of Belarusian and the native language of Belarusians ) People are searching for How to say [ good morning ] in Belarusian Language (an East Slavic language Of Belarusian and the native language of Belarusians ) Belarusian Language is an East Slavic language. 


It is the native language of many Belarusians and one of the two official state languages in Belarus. Additionally, it is spoken in some parts of Russia, Lithuania, Latvia, Poland, and Ukraine by Belarusian minorities in those countries. according to report 7 million native speakers globally.


Before Belarus gained independence in 1991, the language was only known in English as Byelorussian or Belorussian, the compound term retaining the English-language name for the Russian language in its second part, or alternatively as White Russian.To some extent, Russian, Rusyn, Ukrainian, and Belarusian retain a degree of mutual intelligibility.The modern Belarusian language was redeveloped on the base of the vernacular spoken remnants of the Ruthenian language, surviving in the ethnic Belarusian territories in the 19th century. The end of the 18th century (the times of the Divisions of Commonwealth) is the usual conventional borderline between the Ruthenian and Modern Belarusian stages of development.


Людзі шукаюць Як сказаць [ добрай раніцы ] на беларускай мове (усходнеславянскай мове беларусаў і роднай мове беларусаў) Беларуская мова — усходнеславянская мова.


Яна з’яўляецца роднай для многіх беларусаў і адной з дзвюх дзяржаўных моў Беларусі. Акрамя таго, на ёй размаўляюць беларускія меншасці ў некаторых раёнах Расіі, Літвы, Латвіі, Польшчы і Украіны. паводле справаздачы, 7 мільёнаў носьбітаў мовы ва ўсім свеце.


Да здабыцця Беларуссю незалежнасці ў 1991 г. гэтая мова была вядома толькі ў англійскай мове як Byelorussian або Belorussian, складовы тэрмін захоўваў англамоўную назву рускай мовы ў сваёй другой частцы, або як варыянт, як White Russian. У некаторай ступені рускі, русінскі , украінская і беларуская захоўваюць пэўную ступень узаемнай зразумеласці.Сучасная беларуская мова была адноўлена на аснове размоўных перажыткаў русінскай мовы, якія захаваліся на этнічных беларускіх тэрыторыях у ХІХ ст. Канец XVIII стагоддзя (часы падзелаў Рэчы Паспалітай) — звычайная ўмоўная мяжа паміж русінскім і новабеларускім этапамі развіцця.

Good Добра

Morning = Раніца

Good Morning = Добрай раніцыGood Morning Image In Belarusian Language
Good Morning Image In Belarusian Language 
FAQ about good morning in Belarusian Language
Q. How to say good morning in Belarusian language ?- Добрай раніцыQ. How to say good morning in East Slavic language ?- Добрай раніцыQ. How many native speakers in Belarusian language?- 7 million native speakers in Belarusian language globally wideQ. Who invented Belarusian language ?- Created and used in the 19th century by Belarusian Polish-speaking writers Jaroszewicz, Narbut, Rogalski, Jan Czeczot.FAQ аб добрай раніцы на беларускай мовеВ. Як сказаць добрай раніцы на беларускай мове?


- Добрай раніцыВ. Як сказаць добрай раніцы на ўсходнеславянскай мове?


- Добрай раніцыВ. Колькі носьбітаў беларускай мовы?


- 7 мільёнаў носьбітаў беларускай мовы ва ўсім свецеВ. Хто вынайшаў беларускую мову?


- Створаны і выкарыстаны ў ХІХ стагоддзі беларускімі польскамоўнымі пісьменнікамі Ярашэвічам, Нарбутам, Рагальскім, Янам Чэчотам.


Post a Comment

Previous Post Next Post