How to say [ good morning ] in Croatian Language ( Croatia , the Serbo-Croatian Pluricentric and the Republic of Croatia )

How to say [ good morning ] in Croatian Language ( Croatia , the Serbo-Croatian pluricentric and the Republic of Croatia ) 


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Croatian Language ( Croatia , the Serbo-Croatian Pluricentric and the Republic of Croatia ) Croatian Language is the standardized variety of the Serbo-Croatian pluricentric language used by Croats. according to report 7 million native speakers in Croatian language.

It is the official and literary standard of Croatia and one of the official languages of the European Union. Croatian is also one of the official languages of Bosnia and Herzegovina and a recognized minority language in Serbia and neighboring countries.

Croatian is based on the most widespread dialect of Serbo-Croatian, Shtokavian, more specifically on Eastern Herzegovinian, which is also the basis of Standard Serbian, Bosnian, and Montenegrin.

The terms "Serbo-Croatian" or "Serbo-Croat" the use of the name "Croatian" for a language names has been historically attested to, though not always distinctively; the Croatian–Hungarian Agreement, for example, designated "Croatian" as one of its official languages, and Croatian became an official EU language upon accession of Croatia to the EU on 1 July 2013. In 2013, the EU started publishing a Croatian-language version of its official gazette.

Croatian is the official language of the Republic of Croatia and, along with Standard Bosnian and Standard Serbian, one of three official languages of Bosnia and Herzegovina. It is also official in the regions of Burgenland (Austria), Molise (Italy) and Vojvodina (Serbia).
Narodi traže Kako reći [ dobro jutro ] na hrvatskom jeziku ( Hrvatska , srpskohrvatski višecentrični i Republika Hrvatska ) Hrvatski jezik je standardizirana varijanta srpskohrvatskog višecentričnog jezika kojim se služe Hrvati. prema izvješću 7 milijuna izvornih govornika hrvatskog jezika.

Službeni je i književni standard Hrvatske i jedan od službenih jezika Europske unije. Hrvatski je također jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i priznati manjinski jezik u Srbiji i susjednim zemljama.

Hrvatski se temelji na najraširenijem dijalektu srpskohrvatskog, štokavskom, točnije na istočnohercegovačkom, koji je ujedno i temelj standardnog srpskog, bosanskog i crnogorskog jezika.

Izrazi "srpskohrvatski" ili "srpskohrvatski" upotreba naziva "hrvatski" za nazive jezika povijesno je potvrđena, iako ne uvijek jasno; Hrvatsko-mađarski sporazum, primjerice, odredio je "hrvatski" kao jedan od svojih službenih jezika, a hrvatski je postao službeni jezik EU-a nakon pristupanja Hrvatske EU-u 1. srpnja 2013. EU je 2013. počela izdavati na hrvatskom jeziku verzija svog službenog glasila.

Hrvatski je službeni jezik u Republici Hrvatskoj i uz standardni bosanski i standardni srpski jezik jedan od tri službena jezika u Bosni i Hercegovini. Također je službena u regijama Burgenland (Austrija), Molise (Italija) i Vojvodina (Srbija).


Good = Dobro

Morning = Jutro

Good Morning = Dobro jutro


Good Morning Image In Croatian Language
Good Morning Image In Croatian Language 
FAQ about good morning in Croatian Language Q. How to say good morning in Croatian language ?


Dobro jutro


Q. How to say good morning in Croatia language ?


Dobro jutro


Q. How many native speakers in Croatian language ?


- 7 million native speakers in Croatian language globally wideQ. Who created Croatian language ?


It was created by the monks Cyril and Methodius in the 9th century for Old Church Slavonic, the liturgical language of the time.Q. What is the origin of Croatian language ?


Croatian is a South Slavic language and is derived from Old Church Slavonic. In the 19th century, South Slavic nations merged into a united kingdom and unified their very similar languages. The 20th century Yugoslavia used Serbo-Croatian to maintain unity across the country.
FAQ o dobrom jutru na hrvatskom jeziku


Q. Kako reći dobro jutro na hrvatskom jeziku?

- Dobro jutro


Q. Kako reći dobro jutro na hrvatskom jeziku?

- Dobro jutro


Q. Koliko je izvornih govornika hrvatskog jezika?

- 7 milijuna izvornih govornika hrvatskog jezika diljem svijetaP. Tko je stvorio hrvatski jezik?

- Stvorili su ga redovnici Ćiril i Metod u 9. stoljeću za staroslavenski, tadašnji liturgijski jezik.P. Koje je podrijetlo hrvatskog jezika?

- Hrvatski je južnoslavenski jezik i potječe iz starocrkvenoslavenskog. U 19. stoljeću južnoslavenski narodi spojili su se u jedinstveno kraljevstvo i ujedinili svoje vrlo slične jezike. U 20. stoljeću Jugoslavija je koristila srpsko-hrvatski kako bi održala jedinstvo u cijeloj zemlji.

Post a Comment

Previous Post Next Post