How to say [ good morning ] in Haitian Creole Language ( Haiti and Creole language )

 How to say [ good morning ] in Haitian Creole Language ( Haiti and Creole language )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Haitian Creole Language ( Haiti and Creole language ) Haitian Creole Language is commonly referred to as simply Creole, or Kreyòl in the Creole language, is a French-based creole language. according to report 12 million native speakers in Haitian Creole language globally worldwide .

Haitian Creole, often called simply Creole or Kreyōl, is a language based largely on 18th Century French, some African languages, as well as languages such as Arawak, English, Arabic, Portuguese, Spanish, and Taino.

Both French and Haitian Creole are official languages in Haiti. It is one of the two official languages of Haiti, where it is the native language of a majority of the population.The word creole comes from the Portuguese term crioulo, which means "a person raised in one's house", from the Latin creare, which means "to create, make, bring forth, produce, beget"

Haitian Creole developed in the 17th and 18th centuries in the colony of Saint-Domingue,Haitian Creole was elevated in status by the Act of 18 September 1979.


Pep yo ap chèche Ki jan yo di [bonjou] nan lang kreyòl ayisyen ( Ayiti ak lang kreyòl ) Lang kreyòl ayisyen souvan refere li kòm tou senpleman kreyòl, oswa Kreyòl nan lang kreyòl la, se yon lang kreyòl ki baze sou franse. dapre rapò 12 milyon moun ki pale natif natal nan lang kreyòl ayisyen atravè lemond.

Kreyòl ayisyen, souvan yo rele tou senpleman kreyòl oswa kreyòl, se yon lang ki baze lajman sou franse 18yèm syèk la, kèk lang Afriken, ansanm ak lang tankou arawak, angle, arab, pòtigè, panyòl, ak taino.

Tou de franse ak kreyòl ayisyen se lang ofisyèl ann Ayiti. Se youn nan de lang ofisyèl peyi Dayiti, kote li se lang natif natal majorite popilasyon an.Mo kreyòl la soti nan tèm Pòtigè crioulo, ki vle di "yon moun ki leve lakay yon moun", ki soti nan Latin creare. ki vle di "kreye, fè, fè pitit, pwodwi, fè pitit"

Kreyòl ayisyen devlope nan 17yèm ak 18yèm syèk yo nan koloni Sendomeng, Kreyòl ayisyen an te elve nan estati Lwa 18 septanm 1979 la.


Good = Bon

Morning = Maten

Good Morning = Bonjou


Good Morning Image In Haitian Creole Language
Good Morning Image In Haitian Creole Language
FAQ about good morning in Haitian Creole Language
Q. How to say good morning in  Haitian Creole language ?


Bonjou


Q. How to say good morning in Haiti and Creole language ?Bonjou


Q. How many native speakers  in Haitian Creole language ?- 12 million native speakers in Haitian Creole language globally wide.

 

Q. Who created Haitian Creole language ?


- During the 17th and 18th centuries French colonial authorities understood that the language spoken by the majority of the population in Saint-Domingue.FAQ sou bonjou nan lang kreyòl ayisyenK. Ki jan yo di bonjou nan lang kreyòl ayisyen ?

- Bonjou


K. Ki jan yo di bonjou an Ayiti ak lang kreyòl?


- Bonjou


K. Konbyen moun ki pale natif natal nan lang kreyòl ayisyen?


- 12 milyon moun ki pale natif natal nan lang kreyòl ayisyen atravè lemond.

 
K. Kiyès ki kreye lang kreyòl ayisyen?

- Pandan 17e ak 18e syèk otorite kolonyal franse yo te konprann lang majorite popilasyon an te pale nan Sendomeng.


Post a Comment

Previous Post Next Post