How to say [ good morning ] in Slovenian Language ( Slovene and Slavic Language )

 How to say [ good morning ] in Slovenian Language ( Slovene and Slavic Language )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Slovenian Language ( Slovene and Slavic Language ) Slovenian Language or alternatively Slovenian is a South Slavic language. According to report 3 millions native speakers in Slovenian language. 

Slovenian language, also called Slovene, Slovene Slovenščina, South Slavic language written in the Roman alphabet and spoken in Slovenia and in adjacent parts of Austria and Italy.

Slovenian is the official and national language of the Republic of Slovenia. The consensus estimate of their date of origin is between 972 and 1039. These religious writings are among the oldest surviving manuscripts in any Slavic language.

Slovenian minorities speak Slovenian in the bordering countries of Italy, Croatia, Hungary and Austria. It is the oldest written Slavic language. Slovenian, also known as Slovene, is one of the rare Indo-European languages that still uses dual, a grammatical number to express duality in addition to singular and plural.

Standard Slovenian emerged in the second half of the 16th century, thanks to the works of Slovene Lutheran authors, who were active during the Protestant Reformation.


Ljudje iščejo Kako reči [ dobro jutro ] v slovenskem jeziku ( slovenščina in slovanski jezik ) Slovenski jezik ali drugače slovenščina je južnoslovanski jezik. Po poročilu 3 milijone maternih govorcev slovenskega jezika.

Slovenski jezik, imenovan tudi slovenščina, slovenska slovenščina, južnoslovanski jezik, zapisan z rimsko abecedo, ki se govori v Sloveniji in v sosednjih delih Avstrije in Italije.

Slovenščina je uradni in državni jezik Republike Slovenije. Soglasna ocena njihovega datuma nastanka je med letoma 972 in 1039. Ti verski spisi so med najstarejšimi ohranjenimi rokopisi v katerem koli slovanskem jeziku.

Slovenske manjšine govorijo slovensko v obmejnih državah Italije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Je najstarejši pisni slovanski jezik. Slovenščina, znana tudi kot slovenščina, je eden redkih indoevropskih jezikov, ki še vedno uporablja dvojino, slovnično število za izražanje dvojine poleg ednine in množine.


Knjižna slovenščina se je pojavila v drugi polovici 16. stoletja po zaslugi del slovenskih luteranskih avtorjev, ki so delovali v času protestantske reformacije.


Good Dobro

Morning = jutro

Good Morning = Dobro jutro


Good Morning Image In Slovenian Language
Good Morning Image In Slovenian LanguageFAQ about good morning in Slovenian Language 
Q. How to say good morning in Slovenian language ?


Dobro jutroQ. How to say good morning in Slovenian and Slavic Language ?


Dobro jutro
Q. How many native speakers in Slovenian language ?

- 3 millions native speakers in Slovenian language globally worldwide.
Q. Who created Slovenian language ?


Standard Slovene emerged in the second half of the 16th century, thanks to the works of Slovene Lutheran authors, who were active during the Protestant Reformation.Q. What is the origin of Slovenian language ?


Slovenian belongs to the western subgroup of the South Slavic branch of the Indo-European language family. Just like all Slavic languages, Slovenian has its roots in Proto-Slavic, the ancient language from which all Slavic languages derive.  FAQ o dobrem jutru v slovenskem jezikuQ. Kako reči dobro jutro v slovenskem jeziku ?

- Dobro jutroQ. Kako reči dobro jutro v slovenskem in slovanskem jeziku ?

- Dobro jutro


Q. Koliko maternih govorcev slovenskega jezika ?

- 3 milijone maternih govorcev slovenskega jezika po vsem svetu.V. Kdo je ustvaril slovenski jezik ?

- Knjižna slovenščina se je pojavila v drugi polovici 16. stoletja po zaslugi del slovenskih luteranskih avtorjev, ki so delovali v času protestantske reformacije.


V. Kaj je izvor slovenskega jezika ?

- Slovenščina spada v zahodno podskupino južnoslovanske veje indoevropske jezikovne družine. Tako kot vsi slovanski jeziki ima tudi slovenščina svoje korenine v praslovanščini, starodavnem jeziku, iz katerega izhajajo vsi slovanski jeziki.


How to Say Good Morning In Different Language
Post a Comment

Previous Post Next Post