How to say [ good morning ] in Frisian Language ( Frisians and Germanic Language )

 How to say [ good morning ] in Frisian Language ( Frisians and Germanic Language )


People are searching for How to say [ good morning ] in Frisian Language ( Frisians and Germanic Language ) Frisian Language is a closely related group of West Germanic languages. According to a report 50 million native speakers of the Frisian language.

West Frisian is the official language in the northern province of Friesland in the Netherlands.

According to history about 1575, is known as Old Frisian. The last written document of this period dates from 1573, after which Frisian was relatively little used as a written language for some three centuries.

Friesland is an area inhabited by a Germanic ethnic group called Frisians who are indigenous to the coastal parts of the Netherlands and North-West Germany.

In this period the great Frisian poet Gysbert Japiks (1603–66), a schoolteacher and cantor from the city of Bolsward, who largely fathered modern West Frisian literature and orthography, was really an exception to the rule.

Minsken binne op syk nei Hoe te sizzen [goedemoarn] yn de Fryske taal (Frysk en Germaanske taal) De Fryske taal is in nau besibbe groep Westgermaanske talen. Neffens rapport 50 miljoen memmetaalsprekkers yn it Frysk.


It Westfrysk is de offisjele taal yn de noardlike provinsje Fryslân yn Nederlân.


Neffens skiednis om 1575 hinne stiet bekend as Aldfrysk. It lêste skriftlike dokumint fan dizze tiid datearret út 1573, wêrnei't it Frysk sa'n trije ieuwen relatyf min as skriuwtaal brûkt waard.


Fryslân is in gebiet dat bewenne wurdt troch in Germaanske etnyske groep neamd Friezen dy't lânseigen binne oan de kustdielen fan Nederlân en Noardwest-Dútslân.


Yn dy perioade wie de grutte Fryske dichter Gysbert Japiks (1603-1666), skoalûnderwizer en kantor út de stêd Boalsert, dy't foar in grut part de heit fan moderne West-Fryske literatuer en ortografy wie, eins in útsûndering op de regel.


Good = Goed

Morning = Moarn

Good Morning = Goedei
Good Morning Image In Frisian Language
Good Morning Image In Frisian LanguageFAQ about good morning in Frisian LanguageQ. How to say good morning in Frisian language ?

- Goedei


Q. How to say good morning in Germanic Language ?

- Goedei


Q. How many native speakers in Frisian language ?

- 50 millions native speakers in Frisian language globally wide.


Q. Who invented Frisian language ?

- In this period the great Frisian poet Gysbert Japiks (1603–66), a schoolteacher and cantor from the city of Bolsward, who largely fathered modern West Frisian literature and orthography, was really an exception to the rule.


Q. What is the origin of Frisian language ?

- The origin of Frisian was formerly spoken from what is now the province of Noord-Holland in the Netherlands along the North Sea coastal area to modern German Schleswig, including the offshore islands in this area, modern Frisian is spoken in only three small remaining areas, each with its own dialect.
Faak Stelde Fragen oer goeiemoarn yn de Fryske Taal


F. Hoe goeiemoarn sizze yn it Frysk?

- Goedei

F. Hoe kinne jo goeiemoarn sizze yn it Germaanske taal?

- Goedei


F. Hoefolle memmetaalsprekkers yn it Frysk?

- 50 miljoen memmetaalsprekkers yn it Frysk wrâldwiid.


F. Wa hat it Frysk útfûn?

- Yn dizze perioade wie de grutte Fryske dichter Gysbert Japiks (1603-1666), skoalûnderwizer en kantor út de stêd Boalsert, dy't foar in grut part de heit fan moderne West-Fryske literatuer en ortografy wie, wier in útsûndering op 'e regel.F. Wat is de oarsprong fan it Frysk?

- De oarsprong fan it Frysk waard eartiids sprutsen fan wat no de provinsje Noard-Hollân yn Nederlân is lâns it Noardseekustgebiet oant it moderne Dútske Sleeswyk, mei dêryn ek de offshore-eilannen yn dit gebiet, it moderne Frysk wurdt sprutsen yn mar trije lytse oerbleaune gebieten , elk mei in eigen dialekt.


Post a Comment

Previous Post Next Post