How to say [ good morning ] in Hmong Language ( Hmoob and Hmongic Language )

 How to say [ good morning ] in Hmong Language ( Hmoob and Hmongic Language )


People are searching for How to say [ good morning ] in the Hmong Language ( Hmoob and Hmongic Language ) Hmong Language is a West Hmongic branch of the Hmongic languages spoken by the Hmong people of Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi, Hainan, northern Vietnam, Thailand, and Laos. According to a report 4 million native speakers are in the Hmong language globally.


Hmong-Mien languages, also called Miao-Yao languages, family of languages spoken in southern China, northern Vietnam, Laos, and Thailand.


Hmong was developed by an illiterate peasant, Shong Lue Yang, who believed that God had revealed to him the true Hmong writing in 1959. Over the next 12 years, Shong's disciples taught the language as part of a cultural revival.

The language was developed among the Hmong people who are closely related to Miao in Southern China, as far back as two thousand years ago. It was derived from a western branch of the Hmong-yao language cluster.
Tib neeg tab tom nrhiav Yuav hais li cas  [nyob zoo sawv ntxov] hauv Lus Hmoob 

(Hmong and Hmongic Language) Lus Hmoob yog ib hom lus Hmoob sab hnub poob uas hais los ntawm cov Hmoob Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi, Hainan, sab qaum teb Nyab Laj, Thaib teb, thiab Nplog. Raws li tsab ntawv ceeb toom 4 lab tus neeg hais lus hauv lus Hmoob thoob ntiaj teb.

Cov lus Hmoob-Mien, tseem hu ua Miao-Yao, tsev neeg ntawm cov lus hais nyob rau yav qab teb Suav, sab qaum teb Nyab Laj, Nplog, thiab Thaib.

Hmoob raug tsim los ntawm ib tug neeg tsis txawj nyeem ntawv, Shong Lue Yang, uas ntseeg hais tias Vajtswv tau nthuav tawm rau nws cov ntawv Hmoob tiag tiag rau xyoo 1959. Tau 12 xyoos tom ntej no, Shong cov thwj tim tau qhia cov lus ua ib feem ntawm kev txhawb siab txog kev coj noj coj ua.

Cov lus tau tsim los ntawm cov neeg Hmoob uas muaj feem xyuam nrog Miao nyob rau yav qab teb Suav teb, txog li ob txhiab xyoo dhau los. Nws tau muab los ntawm ib ceg sab hnub poob ntawm pawg lus Hmoob-yao.Good = Zoo

Morning = sawv ntxov

Good Morning = Nyob zoo sawv ntxov


Good Morning Image In Hmong Language
Good Morning Image In Hmong Language
FAQ about good morning in Hmong Language Q. How to say good morning in Hmong language ?

- Nyob zoo sawv ntxov


Q. How to say good morning in Hmongic language ?

- Nyob zoo sawv ntxov


Q. How many native speakers in Hmong language ?

- 4 millions native speakers in Hmong language globally worldwide.


Q. Who invented Hmong language ?

- Hmong was developed by an illiterate peasant, Shong Lue Yang, who believed that God had revealed to him the true Hmong writing in 1959. Over the next 12 years, Shong's disciples taught the language as part of a cultural revival.


Q. Where did the Hmong language originate ?

- The Hmong are an ethnic group that originated in China's Yellow River Basin. Throughout their history, they faced persecution and displacement. Today, Hmong people live in Vietnam, China, Thailand, and America. Hmong is part of the Chuanqiandian Cluster, a branch of the Chinese Miao language.
Cov lus nug nquag hais txog nyob zoo sawv ntxov hauv lus Hmoob


Q. Yuav hais lus zoo thaum sawv ntxov ua lus Hmoob li cas?

- Nyob zoo sawv ntxov


Q. Yuav hais lus zoo thaum sawv ntxov ua lus Hmoob li cas?

- Nyob zoo sawv ntxov


Q. Muaj pes tsawg tus neeg hais lus Hmoob?

- 4 lab tus neeg hais lus lus Hmoob thoob plaws ntiaj teb.


Q. Leej twg tsim lus Hmoob?

- Hmoob raug tsim los ntawm ib tug neeg tsis txawj ntawv, Shong Lue Yang, uas ntseeg hais tias Vajtswv tau nthuav tawm rau nws cov ntawv Hmoob tiag tiag rau xyoo 1959. Tau 12 xyoos tom ntej no, Shong cov thwj tim tau qhia cov lus uas yog ib feem ntawm kev txhawb siab kev coj noj coj ua.


Q. Hom lus Hmoob nyob qhov twg?

- Hmoob yog ib haiv neeg uas muaj keeb kwm nyob rau Tuam Tshoj tus Dej Hiav Txwv Dej. Thoob plaws hauv lawv keeb kwm, lawv tau ntsib kev tsim txom thiab kev khiav tawm. Niaj hnub no cov Hmoob nyob Nyab Laj, Suav, Thaib, thiab America. Hmoob yog ib feem ntawm Chuanqiandian Cluster, ib ceg ntawm Suav Miao.

Post a Comment

Previous Post Next Post