కంప్యూటర్ యొక్క 7 ఉపయోగాలు ఏమిటి?

కంప్యూటర్ యొక్క 7 ఉపయోగాలు ఏమిటి?

కంప్యూటర్ యొక్క 7 ఉపయోగాలు:

విద్యారంగంలో కంప్యూటర్ ఉపయోగాలు.

వ్యాపారంలో కంప్యూటర్ వాడకం.

ఆసుపత్రులలో కంప్యూటర్ ఉపయోగాలు.

బ్యాంకింగ్ రంగంలో కంప్యూటర్ ఉపయోగాలు.

ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కంప్యూటర్ ఉపయోగాలు.

ఇంట్లో కంప్యూటర్ ఉపయోగాలు.

మార్కెటింగ్‌లో కంప్యూటర్ ఉపయోగాలు.

Post a Comment