ఉదాహరణతో IP చిరునామా అంటే ఏమిటి?

ఉదాహరణతో IP చిరునామా అంటే ఏమిటి?

ఒక IP చిరునామా "చుక్కల దశాంశ" సంజ్ఞామానం లో వ్రాయబడింది, ఇది 4 సెట్ల సంఖ్యల వ్యవధి ద్వారా వేరుచేయబడుతుంది, ప్రతి సెట్ 8-బిట్ సంఖ్యను సూచిస్తుంది (0-255). IPv4 చిరునామాకు ఉదాహరణ 216.3. 128.12, ఇది గతంలో

Post a Comment