How to say [ good morning ] in Kinyarwanda Language ( Rwandan or Rwanda, as Ikinyarwanda Language )

 How to say [ good morning ] in Kinyarwanda Language ( Rwandan or Rwanda, as Ikinyarwanda Language )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Kinyarwanda Language ( Rwandan or Rwanda, as Ikinyarwanda Language ) Kinyarwanda Language is a Rwandan or Rwanda, officially known as Ikinyarwanda, is an official language of Rwanda and a dialect of the Rwanda-Rundi language spoken in Rwanda. according to report 10 millions native speakers in globally.

Kinyarwanda is one of the four official languages of Rwanda and is spoken by almost all of the native population. Kinyarwanda is a Bantu language that is native to Rwanda, the Democratic Republic of Congo, Uganda, and Tanzania. It is spoken by nearly 10 million people.

Kinyarwanda was developed during the 15th century by the three Rwandan ethnic groups: the Hutu, Tutsi, and Twa.

Kinyarwanda, also known as Ikinyarwanda or Urunyarwanda, is an African language of the Bantu family spoken in Rwanda. As a national language, it is spoken all over the country by the entire population of Rwanda.


Abantu barimo gushakisha Uburyo bwo kuvuga [igitondo cyiza] mu rurimi rwa Kinyarwanda (u Rwanda cyangwa u Rwanda, nk'ururimi rwa Ikarwanda) Ururimi rwa Kinyarwanda ni u Rwanda cyangwa u Rwanda, ruzwi ku izina rya Ukarwanda, ni ururimi rwemewe rw'u Rwanda n'imvugo y'u Rwanda-Rundi ururimi ruvugwa mu Rwanda. ukurikije raporo miliyoni 10 bavuga ururimi kavukire kwisi yose.

Kinyarwanda ni rumwe mu ndimi enye zemewe mu Rwanda kandi zivugwa n'abenegihugu hafi ya bose. Kinyarwanda ni ururimi rwa Bantu rukomoka mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, na Tanzaniya. Ivugwa nabantu bagera kuri miliyoni 10.

Kinyarwanda yatejwe imbere mu kinyejana cya 15 n'amoko atatu yo mu Rwanda: Abahutu, Abatutsi, n'Abatwa.

Kinyarwanda, izwi kandi ku Bizarwanda cyangwa Urunyarwanda, ni ururimi nyafurika rwo mu muryango wa Bantu uvugwa mu Rwanda. Nkururimi rwigihugu, ruvugwa mugihugu cyose nabaturage bose ba Rwanda.Good = Nibyiza

Morning = Igitondo

Good Morning = Mwaramutse


Good Morning Image In Kinyarwanda Language
Good Morning Image In Kinyarwanda Language

FAQ about good morning in Kinyarwanda LanguageQ. How to say good morning in Kinyarwanda Language ?

Mwaramutse


Q. How to say good morning in Rwandan or Rwanda, as Ikinyarwanda Language ?

Mwaramutse


Q. How many native speakers in Kinyarwanda Language ?

- 10 millions native speakers in Kinyarwanda Language globally wide.


Q. Who invented Kinyarwanda Language ?

Kinyarwanda was developed during the 15th century by the three Rwandan ethnic groups: the Hutu, Tutsi, and Twa.Q. What is the origin of Kinyarwanda language ?

Kinyarwanda, also known as Ikinyarwanda or Urunyarwanda, is an African language of the Bantu family spoken in Rwanda. As a national language, it is spoken all over the country by the entire population of Rwanda.


Ibibazo bijyanye nigitondo cyiza mururimi rwa KinyarwandaIkibazo. Nigute wavuga igitondo cyiza mururimi rwa Kinyarwanda?

- Mwaramutse


Ikibazo. Nigute ushobora kuvuga igitondo cyiza mu Rwanda cyangwa mu Rwanda, nk'ururimi rwa Ikarwanda?

- Mwaramutse


Ikibazo. Ni bangahe bavuga ururimi kavukire mu rurimi rwa Kinyarwanda?

- Miliyoni 10 bavuga ururimi kavukire mu rurimi rwa Kinyarwanda kwisi yose.


Ikibazo. Ninde wahimbye Ururimi rwa Kinyarwanda?

- Kinyarwanda yatejwe imbere mu kinyejana cya 15 n'amoko atatu yo mu Rwanda: Abahutu, Abatutsi, n'Abatwa.Ikibazo. Ururimi rwa Kinyarwanda rukomoka he?

- Kinyarwanda, izwi kandi nka Ikarwanda cyangwa Urunyarwanda, ni ururimi nyafurika rwo mu muryango wa Bantu uvugwa mu Rwanda. Nkururimi rwigihugu, ruvugwa mugihugu cyose nabaturage bose ba Rwanda.


How to Say Good Morning In Different LanguagePost a Comment

Previous Post Next Post