How to say [ good morning ] in Serbian Language ( Sorbian and Serbo-Croatian Language )

 How to say [ good morning ] in Serbian Language ( Sorbian and Serbo-Croatian Language )


Peoples are searching for How to say [ good morning ] in Serbian Language ( Sorbian and Serbo-Croatian Language ) Serbian Language is the standardized variety of the Serbo-Croatian language mainly used by Serbs. According to report Serbian language 15 millions native speakers in Serbian language globally.

It is the official and national language of Serbia, one of the three official languages of Bosnia and Herzegovina and co-official in Montenegro and Kosovo.It is a recognized minority language in Croatia, North Macedonia, Romania, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic.

It is also spoken by minorities living in other countries such as Croatia, Bosnia-Herzegovina, and Montenegro. Along with Bosnian, Croatian, Slovene, and Montenegrin, Serbian belongs to the western group of the South Slavic Languages.

The Serbian Cyrillic alphabet was devised in 1814 by Serbian linguist Vuk Karadžić, who created it based on phonemic principles. 

The Serbian Cyrillic alphabet was devised in 1814 by Serbian linguist Vuk Karadžić, who created it based on phonemic principles.

The Serbian language is part of the Slavic language, stemming from the Indo-European set of languages. Since the 16th century many people had been migrating to the area now known as Serbia, as well as migrating out of the area. Primarily, the people of Serbia moved to the North, and to the coast.Народи траже Како се каже [добро јутро] на српском језику (српски и српскохрватски језик) Српски језик је стандардизована врста српскохрватског језика који углавном користе Срби. Према извештају о српском језику, 15 милиона говорника српског језика је матерњи у свету.

То је службени и национални језик Србије, један од три званична језика Босне и Херцеговине и сузванични у Црној Гори и на Косову. То је признати мањински језик у Хрватској, Северној Македонији, Румунији, Мађарској, Словачкој и Чешкој. Република.

Такође говоре мањине које живе у другим земљама као што су Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Уз босански, хрватски, словеначки и црногорски, српски спада у западну групу јужнословенских језика.

Српску ћирилицу осмислио је 1814. године српски лингвиста Вук Караџић, који ју је створио на фонемским принципима.

Српски језик је део словенског језика, који потиче из индоевропског скупа језика. Од 16. века многи људи су се исељавали у подручје данас познато као Србија, као и исељавало се из тог подручја. Пре свега, народ Србије се селио на север, и на приморје.
Good = Добро

Morning = Јутро

Good Morning = Добро јутро


Good Morning Image In Serbian Language
Good Morning Image In Serbian Language FAQ about good morning in Serbian LanguageQ. How to say good morning in Serbian language ?

Добро јутро


Q. How to say good morning in Sorbian and Serbo-Croatian Language ?

Добро јутро


Q. How many native speakers in Serbian language ?

- 15 millions native speakers in Serbian language globally worldwide.


Q. Who invented Serbian language ?

It was created by the monks Cyril and Methodius in the 9th century for Old Church Slavonic, the liturgical language of the Eastern Orthodox Church.


Q. What is the origin of Serbian language ?

Serbian is a standardized variety of Serbo-Croatian, a Slavic language (Indo-European), of the South Slavic subgroup. Other standardized forms of Serbo-Croatian are Bosnian, Croatian, and Montenegrin.
Честа питања о добром јутру на српском језикуП. Како се каже добро јутро на српском језику ?

- Добро јутроП. Како се каже добро јутро на лужичко-српском и српскохрватском језику ?

- Добро јутроП. Колико је изворних говорника српског језика ?

- 15 милиона изворних говорника српског језика широм света.Ко је измислио српски језик ?

– Створили су га монаси Ћирило и Методије у 9. веку за старословенски, богослужбени језик источне православне цркве.П. Које је порекло српског језика ?

– Српски је стандардизована варијанта српскохрватског, словенског језика (индоевропског), јужнословенске подгрупе. Други стандардизовани облици српскохрватског језика су босански, хрватски и црногорски.


How to Say Good Morning In Different Language

Post a Comment

Previous Post Next Post