How to say [ good morning ] in Filipino ( Wikang Filipino and An Austronesian language )

 How to say [ good morning ] in Filipino ( Wikang Filipino and An Austronesian language )


Peoples are searching For How to say [ good morning ] in Filipino ( Wikang Filipino and An Austronesian language ) Filipino Language is an Austronesian language. It is the national language of the Philippines. according to 82 million native speakers in Filipino language globally worldwide.

The two official languages of the Philippines are Filipino and English. Filipino is the national language, and the official status of English is a holdover from its time as a U.S. territory between the years of 1898 and 1946.

Pilipino, or Tagalog, is the national language of the Philippines. English was introduced into the Philippines during the US colonial occupation and civil regime in the early 1900s and has now become the second official language.


Peoples are searching For How to say [good morning ] in Filipino ( Wikang Filipino and An Austronesian language ) Filipino Language is an Austronesian language. Ito ang pambansang wika ng Pilipinas. ayon sa 82 milyong katutubong nagsasalita sa wikang Filipino sa buong mundo.

Ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Filipino ang pambansang wika, at ang opisyal na katayuan ng Ingles ay isang holdover mula sa panahon nito bilang teritoryo ng U.S. sa pagitan ng mga taon ng 1898 at 1946.

Ang Pilipino, o Tagalog, ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Ang Ingles ay ipinakilala sa Pilipinas noong panahon ng kolonyal na pananakop ng US at rehimeng sibil noong unang bahagi ng 1900s at ngayon ay naging pangalawang opisyal na wika.Good = Mabuti

Morning = Umaga

Good Morning = Magandang umaga


Good Morning Image In Filipino Language
Good Morning Image In Filipino Language
FAQ about good morning in Filipino Language


 

Q. How to say good morning in Filipino language ?


Magandang umaga


Q. How to say good morning in Wikang Filipino and An Austronesian language ?


Magandang umagaQ. How many native speakers in Filipino language ?


- 82 million native speakers in Filipino language globally wide.Q. What is the origin of Filipino language ?


Tagalog is a language that originated in the Philippine islands. It is the first language of most Filipinos and the second language of most others. More than 50 million Filipinos speak Tagalog in the Philippines, and 24 million people speak the language worldwide.


 
FAQ tungkol sa magandang umaga sa Wikang Filipino

 
T. Paano magsabi ng magandang umaga sa wikang Filipino?

- Magandang umaga


T. Paano magsabi ng magandang umaga sa Wikang Filipino at An Austronesian language ?

- Magandang umagaT. Ilang katutubong nagsasalita sa wikang Filipino ?

- 82 milyong katutubong nagsasalita sa wikang Filipino sa buong mundo.T. Ano ang pinagmulan ng wikang Filipino?

- Ang Tagalog ay isang wikang nagmula sa mga isla ng Pilipinas. Ito ang unang wika ng karamihan sa mga Pilipino at ang pangalawang wika ng karamihan sa iba. Mahigit 50 milyong Pilipino ang nagsasalita ng Tagalog sa Pilipinas, at 24 milyong tao ang nagsasalita ng wika sa buong mundo.

How to Say Good Morning In Different Language

Post a Comment

Previous Post Next Post